சட்ட மற்றும் ஒழுங்குகள் அமைச்சுப் பதவி சாகலவுக்கு


சட்ட மற்றும் ஒழுங்குகள் அமைச்சராக இருந்த திலக் மாரப்பன அந்த பதவியில் இருந்து விலகுவதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் அந்த பதவி சாகல ரத்னாயக்கவுக்கு வழங்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 

சாகல ரத்நாயக்க – தென் மகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

© 2014 - 2015 Info Sri Lanka News| - Everywhere for You |Info Sri Lanka News Network | An INSEL Holdings Group Company | Designed and Developed By INSEL
Scroll To Top